• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6858 Number of all theses in local repository:  720 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Mikrotalasni planarni filtri realizovani pomoću rezonatora sa više rezonantnih učestanosti Plazinić, Ana, 1989- 18999399 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Uticaj termičkih tretmana na funkcionalna svojstva amorfne masivne metalne legure Fe65,5 Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 Čukić, Bratislav, 1963- 18495847 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Uticaj promenjenih okolnosti na dejstvo ugovora o međunarodnoj prodaji robe Vujičić, Jovan, 1983-22098023 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Aktivnosti lokalne samouprave u naplati poreza na imovinu Miladinović, Violeta, 1980- 22259047 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Korporativno upravljanje i izbor optimalne strukture kapitala Janković, Marina, 1984- 3750759 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Uticaj strukturnih i tehnoloških promena na privredni razvoj Republike Srbije Štrbac, Dijana, 1986- 21992551 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Дијагностичке перформансе и економски аспекти тестова за детекцију Chlamydia-e trachomatis Tošić Pajić, Jelena, 1981- 21968231 Univerzitet u Kragujevcu  -  2019
Uloga galektina 3 u patogenezi eksperimentalnog autoimunskog miokarditisa Miletić-Kovačević, Marina, 1984- 20085607 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Značaj CD4/CD8 količnika i c-reaktivnog proteina u praćenju kardiovaskularnog rizika kod HIV pozitivnih pacijenata tokom cART terapije Gojak, Refet, 1975- 21868903 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Analiza razlika u kliničkom toku i ishodu operativnog lečenja pacijenata obolelih usled lumbalne diskus hernije nakon standardne i mikrodiskektomije Kovačević, Vojin, 1982- 4799847 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Udruženost polimorfizama gena za interleukine 2 i 6, CD14 i glutation transferazu S sa kliničkim karakteristikama, rezultatima lečenja i prognozom obolelih od difuznog B limfoma velikih ćelija Atanasković, Lavinika, 1974- 21798247 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Interakcije između lekova kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom u zavisnosti od faze lečenja Pejčić, Ana, 1992- 21714791 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uporedna analiza radikalno i parcijalno nefrektomisanih bolesnika sa karcinomom buburega u kliničkom stadijumu T1bN0М0 Marić, Predrag, 1972- 21685607 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Razvoj fazi više-kriterijumskog modela i softvera za ocenjivanje i upravljanje tehničkotehnološkim projektima Puškarić, Hrvoje, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2019
Bihevioralni efekti dugotrajne primene dijetetskih protokola sa povećanim sadržajem metionina i nedostatkom folata, piridoksina i kobalamina kod pacova Mijailović, Nataša, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Savremeni pristupi u kinematičkoj i dinamičkoj optimizaciji ravanskih mehanizama Bošković, Marina, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2019
Uticaj sistemske skleroze na funkciju desne komore i desne pretkomore ispitivanjem ehokardiografskih i elektrokardiografskih parametara Stefanović Nešković, Jelena, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala i nikorandilom samostalno i u kombinaciji sa hiperbaričnom oksigenacijom na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova Simonović, Nina, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj nivoa mokraćne kiseline u serumu na zamor kod pacijenata sa multiplom sklerozom Vesić, Katarina, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Socijalna dimenzija kvaliteta života obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća Vasiljević, Slađana, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Procena uticaja sredstava za irigaciju kanala korena na dentin i tubule dentina zuba sa jednim korenom Bjelović, Ljiljana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Merni atributi u finansijskom izveštavanju i periodični rezultat preduzeća Karapavlović, Nemanja. 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost kompleksa srebra(i) i zlata(iii) sa aromatičnim heterocikličnim jedinjenjima koja sadrže azot u prstenu Savić, Nada, 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Strukturne i antioksidativne osobine hlorogenske kiseline Tošović, Jelena, 1990- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Analiza sociodemografskih i psiholoških karakteristika vežbača u teretanama Numanović, Almedina, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019