• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  8091 Number of all theses in local repository:  883 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Specifičnosti radnopravnog položaja lokalnih službenika Antić, Aleksandar, 1989, 22778727 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Zloupotrebe procesnih prava u krivičnom postupku: (normativni, teorijski i praktični aspekt) Davidović, Milan, 1959-, 58930953 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2019
Morfološki i funkcionalni aspekti srčane adaptacije na trening i detrening kod pacova različitog pola Dragojlović Ružičić, Radica, 1961-, 2298471 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uloga tiamina u inhibiciji oksidativnog stresa mitohondrija i endoplazmatskog retikuluma u animalnom modelu doksorubicinom indukovane kardiotoksičnosti Radonjić, Tanja, , 61063177 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Kolorektalni karcinom: uticaj sistemskih koncentracija citokina i patohistoloških karakteristika na anemiju i trombocitozu Jocić, Miodrag, 1974-, 69640969 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Neostvarene potrebe za zdravstvenom zaštitom u populaciji odraslog stanovništva Srbije Mitrašević, Miloš, , 60587785 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Analiza neposrednih kliničkih ishoda nakon operacije malignih tumora timusa I i II stadijuma u zavisnosti od vrste operativnog pristupa Kostovski, Vanja, 1975-, 15126887 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Faktori rizika za nastanak akutne toksičnosti kod obolelih od karcinoma grlića materice lečenih istovremenom hemio i radioterapijom Živković Radojević, Marija, 1987-, 28601959 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Ispitivanje stepena povezanosti koncentracije citokina u urinu i serumu sa patohistološkim i kliničkim karakteristikama karcinoma prostate Jovanović, Dejan, 1973-, 69491721 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uporedna analiza efikasnosti i bezbednosti četiri terapijska protokola u lečenju bolesnika sa intermedijarno visokim rizikom od plućne tromboembolije Sekulić, Igor, 1976-, 62455305 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Procena razvoja i uticaja cerebralnog vazospazma na ishod lečenja bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem Opančina, Valentina, 1989-, 21872999 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj psihosocijalnih karakteristika na autonomnu i imunsku disfunkciju kod osoba sa multiplom sklerozom Krstić, Dragan, 1968-, 69424137 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Pozorišna pedagogija u nastavi nemačkog kao stranog jezika i njen didaktički potencijal za obrazovanje budućih nastavnika Nijemčević Perović, Marija, 1987-, 66850313 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2021
Filozofija svakodnevnice u delima Sola Beloua i Davida Albaharija Andrejić Vidić, Jelena, 1986-, 18684519 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2020
Ekofeminizam u prozi Margaret Atvud Milošević, Danica, 1980-, 67964937 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2020
Ispitivanje efikasnosti akrilata modifikovanog antigljivičnim supstancama u sprečavanju kolonizacije proteza gljivama roda Candida Išljamović, Milica, 1982-, Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Strategijski značaj ljudskog kapitala za organizacione performanse u procesima akvizicija Pavlović, Goran, 1990- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
Mogućnost konzervacije fragmentisanih populacija riba na primeru potočne mrene (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb and Berrebi, 2002) Radojković, Nataša, 1987-, 28367719 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Uzdužna stabilnost i upravljivost jednomotornog niskokrilca pogonjenog elisnom pogonskom grupom Milenković-Babić, Miodrag, 1983-, 67238409 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2020
Kooperativno učenje i njegovi efekti u nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole Kovač, Elvira, 1975-, 29234023 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pedagoški fakultet, Užice 2020
Finansijsko upravljanje rizicima lanca snabdevanja u funkciji maksimiziranja vrednosti preduzeća Kostić, Ivan, 1977-, 4724327 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
N,Nʼ - ciklični azometinimini kao prekursori u sintezi novih derivata pirazolopirazolona Bugarinović, Jovana P., 1989-, 21452391 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Sinteza novih derivata pirolidina [3+2] cikloadicionim reakcijama Majklovih akceptora Pešić, Marko S., 1989-, 65986313 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Strukturna, teorijska i biološka ispitivanja kompleksa rutenijuma(II) sa derivatima imidazola i izotiazola Đukić, Maja, 1987-, 28281447 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Ispitivanje in vitro antitumorskog efekta i mehanizma delovanja analoga halkona na ćelije tumora humanog porekla Luković, Jovan, , 27225959 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020