• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5623 Number of all theses in local repository:  590 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata Vasović, Miroslav R., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti Popović, Pavle, 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  2017
Značaj koncentracija kolagena tip iv, transferina i vezujućeg proteina masnih kiselina jetre u urinu za rano otkrivanje dijabetesne nefropatije Terzić, Brankica, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  2018
Značaj koncentracija kolagena tip iv, transferina i vezujućeg proteina masnih kiselina jetre u urinu za rano otkrivanje dijabetesne nefropatije Terzić, Brankica, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  2018
Analiza faktora rizika za nastanak glioma Azanjac Arsić, Ana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena uticaja zastoja krvi u venskom sistemu mozga na kratkoročni ishod akutnog ishemijskog moždanog udara Vukićević, Marjana, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj serumskog nivoa jonskog magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom Đokić, Gorica, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj engleskog jezika u delima Borislava Pekića i Miloša Crnjanskog Živković, Natalija K., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  2017
Slika - žanr srpske realističke proze Živković, Ana S., 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  2017
Unapređenje učenja jezika struke putem hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjem Stojković-Trajković, Miljana, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Male klauze u engleskom i srpskom jeziku Tošić-Lojanica, Tiana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Regenerisanje NC koda primenom 3D identifikacije i analize geometrijskih odstupanja Lazarević, Dragan, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Statička i dinamička analiza elastičnog štapa promenljivog preseka metodom diskretizacije na krute segmente Nikolić, Aleksandar, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2017
Faktori rizika za poremećaje homeostaze koštanog tkiva kod bolesnika sa psihotičnim poremećajima Stanojević Pirković, Marijana. 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2012
Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno-inflamacijske parametre kod srca starih pacova Radoman, Kristina, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Evaluacija morfoloških karakteristika, motoričkih i senzornih sposobnosti ruke i procena faktora uticaja na iste kod pacijenata operisanih nakon povrede perifernih nerava Puzović, Vladimir, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Efekti Pt(II) kompleksa na kontraktilnost, koronarni protok i oksidativni stres izolovanog srca pacova Milosavljević, Isidora M., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Antitumorski efekat novosintetisanih kompleksa rutenijuma(II) na tumorske ćelije in vitro Čanović, Petar, 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Ispitivanje antioksidativne i prooksidativne aktivnosti odabranih jedinjenja fenolnog tipa Đorović, Jelena, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Uticajni parametri na dinamičko ponašanje noseće konstrukcije portalnih dizalica velikih nosivosti Vasiljević, Rade, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na korišćenje psihoaktivnih supstanci kod mladih u Srbiji Janićijević, Katarina M., 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Efekat mezenhimalnih matičnih ćelija na oštećenje jetre uzrokovano aktivacijom NKT ćelija Gazdić, Marina M., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti Matejić, Marija M., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja Radenković, Milan, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Faktori koji utiču na ishod lečenja heroinskih zavisnika programom naltreksona i psihoterapije Knežević-Tasić, Jasmina, 1958- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018