• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6174 Number of all theses in local repository:  631 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Razvoj softverskog alata za trodimenzionalnu rekonstrukciju i biomehaničku analizu zida aorte Milošević, Žarko N., 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Razvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacije Dišić, Aleksandar R., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Razvoj modela unapređenja sistema održavanja u malim i srednjim preduzećima bazirano na principima totalnog produktivnog održavanja Gligorijević, Jovan, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Model klizanja između ravnih površina oboda pri promenljivim kontaktnim uslovima u procesu dubokog izvlačenja tankih limova Đorđević, Milan, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Uloga fizičke aktivnosti u regulaciji kardiovaskularne homeostaze pacova Plećević, Saša, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena dinamičke nestabilnosti kolena kod povrede zadnje ukrštene veze pomoću trodimenzionalnog OptiTrack sistema Glišić, Miodrag, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj sindroma sagorevanja na profesionalne i lične kompetencije farmaceuta Jocić, Dragana, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Povezanost metaboličkog sindroma i imunskih parametara sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa ulceroznim kolitisom Jovanović, Marina, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena socijalne kognicije i neurokognicije kod bolesnika sa shizofrenijom i bipolarnim afektivnim poremećajem Đorđević, Jelena, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Kolorektalni karcinom: značaj koncentracija citokina u serumu i fecesu za procenu težine bolesti Jovanović, Milan, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke Gajović, Nevena, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Matrični model elektromagnetskih procesa asinhrone mašine u uslovima izraženih naponskih nesimetrija Marković, Nenad А., 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Uticaj sorte i vremena berbe na osnovne fizičke i mehaničke osobine ploda i zrna uljane repice Koprivica, Ranko, 1956- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2018
Uticaj menadžmenta ukupnog kvaliteta na performanse poslovanja preduzeća Milovanović, Vesna S., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
(De)komponovanje tela u postmodernističkoj književnosti Stojanović, Jelena Z., 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Komparativni frazeologizmi za jezički par srpski-nemački Stanojević Veselinović, Marija, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Humani i posthumani identitet junaka u romanima Huana Gojtisola Veljović, Jelica A., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Recepcija srpske srednjovekovne pisane književnosti u književnoteorijskoj i književnoistorijskoj misli XX veka Simić, Anka Ž., 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Poetika snova u srpskoj književnosti XX veka : (na primerima romana Dnevnik o Čarnojeviću M. Crnjanskog, Hazarski rečnik M. Pavića i Opsada crkve Sv. Spasa G. Petrovića) Ristović, Jelena, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Teritorijalno raslojena leksika u književnom delu Dragoslava Mihailovića Tanasković, Tanja J., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Farmakologija i toksikološki profil novosintetisanih derivata hromana-2,4-diona u funkciji antikoagulativne aktivnosti in vivo Stanković, Nevena, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Digitalni dijalog kao reinženjering u sistemu hibridnog učenja Ranđelović, Momčilo B., 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Uticaj androgenih anaboličkih steroida na bihevioralne manifestacije uzrokovane restrikcijom unosa hrane kod pacova Joksimović, Jovana N., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Bihevioralni efekti hronične primene suprafizioloških doza androgenih anaboličkih steroida i programiranog trenažnog procesa kod pacova Selaković, Dragica V., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija na signalni put IL-17 u modelima akutnog hepatitisa i fibroze jetre Milosavljević, Neda, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018