• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7357 Number of all theses in local repository:  781 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
3-(Arilamino)-1-ferocenilpropan-1-oni kao prekursori u sintezi novih heterocikličnih derivata ferocena Minić, Aleksandra, 1989-, 15784551 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Logike sa metričkim operatorima Stojanović, Nenad, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost kompleksa Pd(II) sa etilendiaminskim i kumarinskim derivatima aminokiselina Stojković, Danijela, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Primena MCNP5/X softvera i voksel fantoma za računanje doza jonizujućih zračenja u organima čovečjeg tela Jovanović, Zoran 1978 - Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Hermeneutika Hansa-Georga Gadamera i nemačka književnost 19. veka Jovanović, Miloš, 1985-, 13870695 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2019
Efekat gramatičkih i semantičkih karakteristika koordiniranih subjekata na slaganje glagola u rodu u srpskom jeziku Mitić, Ivana, 1988-, 30693479 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2019
Ispitivanje efekata dijete obogaćene ekstraktom aronije na nastanak i razvoj metaboličkog sindroma na animalnom modelu Milić, Petar, 1966-, 35325287 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Kardioprotektivni efekti dialil trisulfida na ishemijsko-reperfuzionu povredu izolovanog srca pacova sa metaboličkim sindromom: uloga oksidacionog stresa Jeremić, Jovana, 1991-, 21935975 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uloga galektina 3 u eksperimentalnom modelu akutnog pankreatitisa Stojanović, Bojan, 1986-, 35112807 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj genskih varijanti enzima metabolizma masnih kiselina kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa Tomić-Smiljanić, Marijana, 1974-, 35044199 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Sudskomedicinske karakteristike povreda i mehanizmi povređivanja smrtno stradalih učesnika u saobraćajnim nezgodama Slović, Živana, 1982-, 21978471 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Kvantni efekti svesne pažnje na kolaps funkcije elektromagnetnog talasa Vujanac, Andreja, 1971-, 20165991 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Klinički značaj pseudoprogresije nakon iradijacije glioblastoma Petrović, Marko, 1984-, 20073831 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Kognitivni poremećaji i metabolički sindrom kod bolesti malih krvnih sudova mozga Bošković-Matić, Tatjana, 1971-, 1504871 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Karakterizacija FeCoV legure dobijene tehnologijom brizganja kompozita praha sa rastopljenim vezivom Nedeljković, Borivoje, 1974-, 25642343 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Faktori koji utiču na ishod operativnog lečenja cervikalne spondilotične mijelopatije Ivetić, Dražen, 1972-, 34599783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Procena anksioznosti i depresivnosti žena sa pozitivnim Papanikolau skrining testom pre i posle dijagnostičkih postupaka Ilić, Irena, 1990- 34955623 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Primena trodimenzionalnog ultrazvuka u diferencijaciji anomalija maternice Mulerovog tipa Zoričić, Davor, 1962- 34934631 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Ispitivanje prediktivne vrednosti faktora rizika za razvoj komplikovane urinarne infekcije nakon ureteroskopske litotripsije Jovanović, Mirko D., 1970- 34857831 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Povezanost karakternih crta i tendencija ka poremećajima ličnosti sa prihvatanjem estetskih intervencija Stolić, Dragan, 1980- 28359527 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj galektina-3 u modulaciji ponašanja Stajić, Dalibor D., 1985- 20188519 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Klinička i genetska analiza hepatotoksičnosti uzrokovane amjodaronom kod hospitalizovanih pacijenata Jovanović, Jovan, 1987- 34730855 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj disfunkcionalnosti porodice, izazvane alkoholizmom i nasiljem, na psihosocijalni razvoj mladih i formiranje specifičnih crta ličnosti Simonović Grujić, Ljiljana, 1956- 9136231 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Imunohistohemijske karakteristike i redoks status hipofizno-gonadalnog sistema nakon aplikacije anaboličkog steroida peripubertalnim i adultnim mužjacima pacova Sretenović, Jasmina Z., 1985- 20058983 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj galektina-3 na razvoj eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa kod miševa inficiranih Cytomegalovirus-om Stojanović, Bojana S., 1988- 33407591 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019