• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5919 Number of all theses in local repository:  609 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj androgenih anaboličkih steroida na bihevioralne manifestacije uzrokovane restrikcijom unosa hrane kod pacova Joksimović, Jovana N., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Bihevioralni efekti hronične primene suprafizioloških doza androgenih anaboličkih steroida i programiranog trenažnog procesa kod pacova Selaković, Dragica V., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija na signalni put IL-17 u modelima akutnog hepatitisa i fibroze jetre Milosavljević, Neda, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Parametri agregacije trombocita i hemostaze tokom stres ehokardiografije sa dobutaminom u populaciji pacijenata koji su lečeni perkutanom koronarnom intervencijom Jović, Zoran, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj individualnog hirurškog iskustva na učestalost dehiscencije kolo-rektalne anastomoze posle prednje resekcije rektuma kod obolelih od rektalnog karcinoma Aleksić, Zoran, 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Serumske vrednosti interleukina 27 i parametara oksidativnog stresa kod pacijenata sa primarnim melanomom kože Pantić Biševac, Jelena, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Metodička interpretacija narodne epske pesme Laketa, Snežana, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Učiteljski fakultet 2018
Metodički pristup književnom djelu Branislava Nušića Bulatović, Veselin, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Učiteljski fakultet 2018
Vidovi ženskosti u francuskim srednjovekovnim bestijarima Panić, Marija M., 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2014
Uticaj rehabilitacije vida specijalnim pomagalima na kvalitet života slabovide djece Tončić, Zorica G., 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  2018
Razvoj jezika za 2D parametarsko geometrijsko modeliranje Popović, Željko J., 1957- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Modeliranje znanja za razvoj i primene informaciono-ekspertnog sistema Ružičić, Vesna, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2017
Precizni dvostrani usmerivači malih signala realizovani u tehnici strujnog procesiranja Vesković, Milan. 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Unutrašnjost skraćenih usrednjenih gausovskih kvadratura i ocena greške Gaus-Kronrodovih kvadratura Đukić, Dušan, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Dužnost lojalnosti prema privrednom društvu Mihajlović, Borko, 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Efekti hiperhomocisteinemije na parametre oksidacionog stresa i aktivnost enzima acetilholinesteraze u plazmi i srcu pacova: uloga gasnih transmitera (NO, H2S i SO) Kornjača, Duško, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Podela vlasti u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine - ključni princip organizacije vlasti Galić, Borislav, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2017
Efikasnost zeolita i apatita u mobilnosti teških metala u zemljištima i biljkama Grubišić, Mirko S., 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2017
Uticaj različitih načina gajenja jarog ječma na morfološke osobine, rodni potencijal i kvalitet zrna Stupar, Vladanka M., 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2017
Značaj merenja koncentracije proteina Klara ćelija u serumu kod dece sa atopijskom konstitucijom Ilić, Nevenka, 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata Vasović, Miroslav R., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti Popović, Pavle, 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Značaj koncentracija kolagena tip iv, transferina i vezujućeg proteina masnih kiselina jetre u urinu za rano otkrivanje dijabetesne nefropatije Terzić, Brankica, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Analiza faktora rizika za nastanak glioma Azanjac Arsić, Ana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena uticaja zastoja krvi u venskom sistemu mozga na kratkoročni ishod akutnog ishemijskog moždanog udara Vukićević, Marjana, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017