• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  8285 Number of all theses in local repository:  914 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Antibakterijska i fitohemijska svojstva pšeničnih klijanaca i njihov uticaj na kvalitet keksa Đurović, Vesna, 1985-, 16011111 Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2021
Sistem za praćenje i predviđanje potrošnje energije i vode u javnim zgradama Jurišević, Nebojša, 1989-, 24277351 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2021
Uticaj proteinske dijete sa ili bez omega-3 masnih kiselina na razvoj nealkoholne masne degeneracije jetre pacova indukovane olanzapinom Mitrović, Miroslav, 1967-, 6632295 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Efekti probiotika (Lactobacillus Rhamnosus) na parodontopatiju kod miševa sa hiperhomocisteinemijom: uloga disbioze Stanišić, Dragana, , 33589095 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Ispitivanje antimikrobnih, antiinflamacijskih, antioksidacionih i kardioprotektivnih efekata ekstrakta sremuša, Allium ursinum L Krivokapić, Miloš, 1991-, 74928649 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Ispitivanje efekata upotrebe mineralne vode sa izvorišta "Snežnik-1/79" na poremećaje različitih organskih sistema kod pacova Lalović, Dijana, 1983-, 74889737 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Korelacija ekspresije estrogenskih i progesteronskih receptora, ciklina D1 i Bcl-2 sa relapsom kolorektalnih karcinoma Dukes B i C stadijuma Babić, Aleksandra, , 21999463 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Uticaj eliminacione dijete kod intolerancije na hranu na zdravstveno stanje i sportsku sposobnost profesionalnih sportista Kostić-Vučićević, Marija, 1985-, 36588903 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Uticaj formalina i parafinskog bloka na fragmentaciju molekula DNK u humanim tkivima izuzetih prilikom izvođenja sudskomedicinskih obdukcija Vitošević, Katarina, 1983-, 21977447 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Značaj određivanja humoralnih biomarkera iz venske krvi u predviđanju ishoda kod različitih podgrupa bolesnika sa plućnom tromboembolijom Jovanović, Ljiljana, 1986-, 74799369 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena zdravstvene pismenosti žena i faktori koji je određuju Maričić, Milena, 1967-, 19856743 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Povezanost stepena staračke nemoći i kognitivnih karakteristika sa fizičkim aktivnostima i načinom ishrane osoba starijih od 65 godina Jovanović, Stevan, 1965-, 15898215 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Klinička procjena uticaja stresa na jačinu postoperativnog bola kod djece predškolskog uzrasta Karišik, Marijana, 1971-, 74706441 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Procena adekvatnosti propisivanja terapije kod starih osoba sa kardiovaskularnim bolestima Stojanović, Goran, 1963-, 74697993 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Uticaj ekspresije IL-32 na stvaranje krvnih sudova u karcinomu želuca Pavlović, Mladen, 1977-, 24442215 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Ispitivanje prognostičke vrednosti ekspresije metaloproteinaza matriksa 2 i 9 kod bolesnika sa planocelularnim karcinomom grkljana Rašić, Dejan, , 53276937 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Polifenolni profil i biohemijska aktivnost ekstrakata odabranih biljnih vrsta kao izvora potencijalnih prirodnih nutraceutika Veličković, Vesna, 1974-, 72092425 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Uticaj promena ekoloških faktora na sastav i dinamiku fitoplanktonskih cijanobakterija (Cyanobacteria) u malim akumulacijama Đorđević, Nevena, 1982-, 24993383 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Modelovanje fotonsko kristalnih vlakana sa W indeksom prelamanja Kuzmanović, Ljubica, 1988-, 72087561 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Implementacija jedinstvene monetarne politike u cilju postizanja nominalne i realne konvergencije u Evropskoj uniji Pantović, Danijela V., 1990-, 18840167 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2021
Valorizacija efekata tranzicije i globalizacije na konkurentnost privrede Zapadnog Balkana Savićević, Marko, 1990-, 36184679 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2021
Uticaj odgrevanja na strukturne transformacije i magnetna svojstva legure Fe72Cu1V4Si15B8 Surla, Radoslav, 1974-, 67689225 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2021
Razvoj i optimizacija aluminijumskih nanokompozita za izradu triboloških elemenata Gajević, Sandra, 1989-, 18333031 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2021
Poetika samoubistva u prozi Ive Andrića i Miloša Crnjanskog Radovanović, Đorđe, 1985-, 21783143 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2021
Aorist u francuskom i njegovi značenjski ekvivalenti u srpskom jeziku Simović, Marija Đ., 1987-, 70260233 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2020