• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7491 Number of all theses in local repository:  805 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Folklorni obrasci u srpskoj književnosti romantizma, avangarde i modernizma Matić, Aleksandra, 1990-, 22346087 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2019
Refleksija prošlosti i (po)etika postmemorije u romanima "Iseljenici" Vinfrida Georga Zebalda, "Peščanik" Danila Kiša i "V ili sećanje na detinjstvo" Žorža Pereka Nešić Pavković, Milena, 1987-, 21762151 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2019
Upravljanje performansama poslovnih procesa u malim i srednjim proizvodnim preduzećima Zahar Đorđević, Marija, 1988-, 21877607 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2019
Uticaj organskih, organo-mineralnih i mineralnih hraniva na vegetativni rast, rodni potencijal i fizičko-hemijske osobine ploda maline (Rubus idaeus L.) Stojanov, Dijana, 1975-, 56618249 Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2019
Uloga folne kiseline, vitamina B12 i genetičke varijacije IL28B gena u nastanku rekuretnog herpetičkog keratitisa Savić, Borivoje, 1980-, 36199783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj auditivne amplifikacije na kvalitet verbalne komunikacije i socio - emocionalni status osoba sa staračkom nagluvošću Maletić-Sekulić, Ивана, 1979-, 23084903 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj đubrenja, kalcifikacije i faze razvića biljnog pokrivača na floristički sastav, prinos i kvalitet biomase travnjaka tipa Danthonietum calycinae Zornić, Vladimir, 1985-, 37911911 Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2019
Uporedna analiza efikasnosti tri različita terapijska protokola za prevenciju razvoja kontrastne nefropatije nakon angiografskih procedura Pilčević, Dejan, 1971-, 37418855 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Primarni bilijarni holangitis miševa izazvan bakterijom Novosphingobium aromaticivorans: uloga galektina-3 u aktivaciji inflamazoma Arsenijević, Aleksandar, 1986-, 27317351 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Analiza prednosti i nedostataka različitih tipova kontinentnih vezikostoma u dece Paunović, Milan, 1969-, 37755751 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj edukacije bolesnica sa karcinomom dojke tokom primene antineoplastične terapije na anksioznost, depresivnost i stres Tadić, Dušanka, 1975-, 9903207 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Analiza faktora rizika za nastanak nepoželjnih interakcija lekova kod pacijenata u neurološkoj jedinici intenzivne nege Aleksić, Dejan, 1987-, 34824807 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Citotoksičnost novosintetisanih dinuklearnih kompleksa platine(II) na ćelije karcinoma dojke in vitro Marković, Nenad, 1984-, 56511497 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Teorijsko-metodološki okvir analize rizika i prinosa na tržištu kapitala Srbije Momčilović, Mirela S., 1973-, 37391207 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Ocena greške u standardnim kvadraturama i kvadraturama za Furijeove koeficijente Gausovog tipa Mutavdžić, Rada, 1989-, 54909449 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Acilpiruvati kao prekursori u sintezi nekih biološki aktivnih jedinjenja Joksimović, Nenad, 1991-, 55023113 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Neuropeptid Y i postraumatsko stresno reagovanje Aleksopulos, Hristos, 1975-, Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2013
Ispitivanje biljnih vrsta Alchemilla vulgaris L. i Satureja hortensis L.: fitohemijski profil i biološka aktivnost u in vitro i in vivo uslovima Jurić, Tatjana, 1989-, 53996553 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Investiciona aktivnost penzijskih fondova sa definisanim naknadama i doprinosima Luković, Stevan, 1984-, 18656359 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Filogenija, filogeografija i konzervacija vrste Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) na području Balkanskog poluostrva Đuretanović, Simona, 1982-, 53283081 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Međunarodnopravni i ustavnopravni aspekti ostvarivanja i zaštite medijskih sloboda i prava Miladinović, Živanka, 1989-, 36663143 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2019
Određivanje fenolnih jedinjenja u plodovima nekih biljaka iz familije Rosaceae i antioksidativne aktivnosti njihovih sintetičkih derivata Mihailović, Nevena, 1989-, 27756903 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Sudska kontrola akata državne uprave Golijanin, Sanja, 1979-, 13928039 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2019
Bioinformatička platforma za izvršavanje Federated SPARQL upita nad ontološkim bazama podataka i detektovanje sličnih podataka utvrđivanjem njihove semantičke povezanosti Đokić Petrović, Marija, 1986-, 36265319 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
3-(Arilamino)-1-ferocenilpropan-1-oni kao prekursori u sintezi novih heterocikličnih derivata ferocena Minić, Aleksandra, 1989-, 15784551 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019