• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5072 Number of all theses in local repository:  500 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Faktori koji utiču na proces eliminacije benzodiazepina, kliničku sliku i ishod akutne intoksikacije benzodiazepinima kod osoba starije životne dobi Perković-Vukčević, Nataša, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Hepatitis C i parametri inflamacijskog odgovora kod pacijenata sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom Lukić, Ružica, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Helatacione osobine liganada EDTA-tipa u odnosu na bakar(II) - moguća primena kod neurotoksičnih poremećaja Ćendić, Marina, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Faunistička i ekotoksikološka studija Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) centralne Srbije Sekulić, Jovana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Lišaji indikatori kvaliteta vazduha Topličkog regiona i njihov biomedicinski potencijal Ristić, Svetlana, 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
In vitro efekti neuropeptida Y na migratorni potencijal i oksidativni status ćelija humanog horiokarcinoma Matić, Miloš M., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Analiza faktora koji utiču na neuspeh lečenja vanbolničke pneumonije kod hospitalizivanih pacijenata Vukadinović, Dubravka D., 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Analiza uticaja terapije kardiovaskularnih bolesti na efikasnost lokalnih anestetika prilikom ekstrakcije zuba: serija slučajeva Milosavljević, Marko, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Analiza faktora koji utiču na nivo vitamina D kod osoba sa mentalnim poremećajima Ristić, Svetlana, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Kvalitet u funkciji obezbeđivanja satisfakcije korisnika hotelijerskih usluga Sekulić, Dejan, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2016
Sinteza i antitumorna aktivnost paladijum(II) sa derivatima oksalne i malonske kiseline Mrkalić, Emina, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Klinička procena efikasnosti i bezbednosti uniportalne i konvencionalne VATS simpatikotomije u lečenju osoba sa primarnom fokalnom hiperhidrozom Marić, Nebojša, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Antitumorska aktivnost ekstrakta Chelidonium majus in vitro Deljanin, Milena, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Klinički značaj manometrije anorektalne regije kod bolesnika sa poremećajem funkcije analnih sfinktera Jovanović, Igor D., 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldeosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom diabetes mellitus-u Ristić, Petar, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Efekat anti - VEGF monoklonskog antitela na strukturne promene u makuli kod bolesnika sa vlažnom formom senilne degeneracije žute mrlje Ristić, Dragana, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Resursne atrakcije kao multiplikativni faktor razvoja zdravstvenog turizma Srbije Milićević, Rada, 1961- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2016
Proizvodnja i kvalitet proizvoda kokoši nosilja iz alternativnih sistema gajenja Rakonjac, Simeon, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2016
Naslednopravna dejstva usvojenja Ćeranić, Dimitrije, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Razvoj racionalnih algoritama za konstrukciju ortogonalnih polinoma jedne promenljive Matejić, Marjan, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Pravo građanina na pokrajinsku autonomiju u ustavno-pravnom poretku Republike Srbije Župljanić, Milica, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Pravo na poštovanje porodičnog života kao ljudsko pravo Ćorac, Sanda, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Kriminalističko-obaveštajni modeli organizacije policije u kontroli kriminaliteta Šebek, Vladimir, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Privatna bezbednost u Republici Srbiji - pravni aspekti i komparativna iskustva Labović, Dejan, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Upotreba određenog člana u španskom kao stranom jeziku na osnovu analize grešaka kod govornika srpskog jezika Zečević Krneta, Gorana, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016