• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6648 Number of all theses in local repository:  707 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Razvoj fazi više-kriterijumskog modela i softvera za ocenjivanje i upravljanje tehničkotehnološkim projektima Puškarić, Hrvoje, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2019
Bihevioralni efekti dugotrajne primene dijetetskih protokola sa povećanim sadržajem metionina i nedostatkom folata, piridoksina i kobalamina kod pacova Mijailović, Nataša, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Savremeni pristupi u kinematičkoj i dinamičkoj optimizaciji ravanskih mehanizama Bošković, Marina, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2019
Uticaj sistemske skleroze na funkciju desne komore i desne pretkomore ispitivanjem ehokardiografskih i elektrokardiografskih parametara Stefanović Nešković, Jelena, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala i nikorandilom samostalno i u kombinaciji sa hiperbaričnom oksigenacijom na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova Simonović, Nina, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj nivoa mokraćne kiseline u serumu na zamor kod pacijenata sa multiplom sklerozom Vesić, Katarina, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Socijalna dimenzija kvaliteta života obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća Vasiljević, Slađana, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Procena uticaja sredstava za irigaciju kanala korena na dentin i tubule dentina zuba sa jednim korenom Bjelović, Ljiljana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Merni atributi u finansijskom izveštavanju i periodični rezultat preduzeća Karapavlović, Nemanja. 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost kompleksa srebra(i) i zlata(iii) sa aromatičnim heterocikličnim jedinjenjima koja sadrže azot u prstenu Savić, Nada, 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Strukturne i antioksidativne osobine hlorogenske kiseline Tošović, Jelena, 1990- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Analiza sociodemografskih i psiholoških karakteristika vežbača u teretanama Numanović, Almedina, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Sociodemografski profil zavisnika od opijata koji su u povećanom riziku od infekcije HBV, HCV, HIV, Treponema pallidum, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis carini i WNV Borovčanin, Nemanja, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Ispitivanje antioksidativne i antitumorske aktivnosti ekstrakata tri odabrane vrste lišajeva Cladonia subulata, Pleurosticta acetabulum i Physcia semipinnata Tomović, Jovica, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Citotoksičnost novosintetisanih kompleksa rutenijuma u modelu karcinoma kolona kod miševa Lazić, Dejan, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Funkcionalne, biohemijske i histološke promene u kardiovaskularnom sistemu pacova u uslovima akutne i subhronične stimulacije metioninom Mićović, Žarko, 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Sinteza, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti kompleksa bakra(II) sa ß-aminokiselinama Bukonjić, Andriana M., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj različitih modaliteta fizičke aktivnosti na krvni pritisak i funkciju miokarda pacova Jakovljević, Biljana, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Kvalitet života i mehanizmi odbrane kod profesionalnih vojnih lica sa sindromom sagorevanja na radu Vojvodić, Aleksandra, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Depresivni poremećaji u adolescenciji-uticaj životnih događaja, emocionalne regulacije, afektivnog vezivanja i dimenzija ličnosti Košutić, Željka, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Upitnik za procenu mučnine posle primene lekova i analiza faktora koji doprinose nastanku mučnine Prokić, Anđelka, 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Populaciona farmakokinetika vankomicina kod odraslih hospitalizovanih pacijenata Živković Zarić, Radica, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj Gz+ ubrzanja na organ vida kod pilota ViPVO na humanoj centrifugi Ranđelović, Danijela, 1968- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Javnozdravstveni značaj bezbednosti hrane u odnosu na znanje, stavove i ponašanja zaposlenih u ugostiteljskim objektima Barjaktarović Labović, Snežana, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj hiperbarične oksigeno-terapije na regulaciju oksidativne homeostaze i lečenje bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom Rabrenović, Milorad, 1960- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018