• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5769 Number of all theses in local repository:  602 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Vidovi ženskosti u francuskim srednjovekovnim bestijarima Panić, Marija M., 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2014
Uticaj rehabilitacije vida specijalnim pomagalima na kvalitet života slabovide djece Tončić, Zorica G., 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  2018
Uticaj rehabilitacije vida specijalnim pomagalima na kvalitet života slabovide djece Tončić, Zorica G., 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  2018
Razvoj jezika za 2D parametarsko geometrijsko modeliranje Popović, Željko J., 1957- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Modeliranje znanja za razvoj i primene informaciono-ekspertnog sistema Ružičić, Vesna, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2017
Precizni dvostrani usmerivači malih signala realizovani u tehnici strujnog procesiranja Vesković, Milan. 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2018
Unutrašnjost skraćenih usrednjenih gausovskih kvadratura i ocena greške Gaus-Kronrodovih kvadratura Đukić, Dušan, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Dužnost lojalnosti prema privrednom društvu Mihajlović, Borko, 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Efekti hiperhomocisteinemije na parametre oksidacionog stresa i aktivnost enzima acetilholinesteraze u plazmi i srcu pacova: uloga gasnih transmitera (NO, H2S i SO) Kornjača, Duško, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Podela vlasti u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine - ključni princip organizacije vlasti Galić, Borislav, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2017
Efikasnost zeolita i apatita u mobilnosti teških metala u zemljištima i biljkama Grubišić, Mirko S., 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2017
Uticaj različitih načina gajenja jarog ječma na morfološke osobine, rodni potencijal i kvalitet zrna Stupar, Vladanka M., 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2017
Značaj merenja koncentracije proteina Klara ćelija u serumu kod dece sa atopijskom konstitucijom Ilić, Nevenka, 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata Vasović, Miroslav R., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti Popović, Pavle, 1969- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Značaj koncentracija kolagena tip iv, transferina i vezujućeg proteina masnih kiselina jetre u urinu za rano otkrivanje dijabetesne nefropatije Terzić, Brankica, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Analiza faktora rizika za nastanak glioma Azanjac Arsić, Ana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena uticaja zastoja krvi u venskom sistemu mozga na kratkoročni ishod akutnog ishemijskog moždanog udara Vukićević, Marjana, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj serumskog nivoa jonskog magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom Đokić, Gorica, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj engleskog jezika u delima Borislava Pekića i Miloša Crnjanskog Živković, Natalija K., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Slika - žanr srpske realističke proze Živković, Ana S., 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Unapređenje učenja jezika struke putem hibridne nastave i sistema za upravljanje učenjem Stojković-Trajković, Miljana, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Male klauze u engleskom i srpskom jeziku Tošić-Lojanica, Tiana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Regenerisanje NC koda primenom 3D identifikacije i analize geometrijskih odstupanja Lazarević, Dragan, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Statička i dinamička analiza elastičnog štapa promenljivog preseka metodom diskretizacije na krute segmente Nikolić, Aleksandar, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2017