• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4788 Number of all theses in local repository:  482 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Naslednopravna dejstva usvojenja Ćeranić, Dimitrije, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Razvoj racionalnih algoritama za konstrukciju ortogonalnih polinoma jedne promenljive Matejić, Marjan, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Pravo građanina na pokrajinsku autonomiju u ustavno-pravnom poretku Republike Srbije Župljanić, Milica, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Pravo na poštovanje porodičnog života kao ljudsko pravo Ćorac, Sanda, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Kriminalističko-obaveštajni modeli organizacije policije u kontroli kriminaliteta Šebek, Vladimir, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Privatna bezbednost u Republici Srbiji - pravni aspekti i komparativna iskustva Labović, Dejan, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Upotreba određenog člana u španskom kao stranom jeziku na osnovu analize grešaka kod govornika srpskog jezika Zečević Krneta, Gorana, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Delo Dž. R. R. Tolkina u svetlu dijahronijskog sagledavanja viteškog romana Kamčevski, Danko, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990-2010 Jovanović, Tatjana, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Uticaj primene glukagona i adrenalina na ishod srčanog zastoja izazvanog fibrilacijom komora - eksperimentalni model Raffay, Violetta, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza faktora rizika za nastanak čestih egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća koje zahtevaju hospitalizaciju i troškovi lečenja Pavlović, Radiša T., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom Spasić, Marko, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Izvršna vlast u polupredsedničkim sistemima Rapajić, Milan, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Izazovi evropskog regionalnog zakonodavstva na polju zaštite života Dakić, Dragan. 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Efekti modulacije N-metil-D-aspartatnih receptora na izolovanom srcu pacova Srejović, Ivan, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca Radojević-Popović, Radmila, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Imunopatogenetski mehanizmi perzistencije hlamidija u genitalnom traktu žena Arsović, Aleksandra, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost kompleksa paladijuma(II) i platine(IV) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline Mijajlović, Marina Ž., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Prevalenca posttraumatskog stresnog poremećaja u postpartalnom periodu i njegova veza sa nivoom kortizola u krvi Milosavljević, Maja, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Sinteza, karakterizacija i ispitivanje mehanizma supstitucionih reakcija kompleksa nekih jona prelaznih metala Kosović, Milica, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline Nikolić, Miloš V., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju Mijović, Pavle, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2016
Analiza faktora rizika za nastanak hipertrofije leve komore kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom Lović, Dragan, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Procena kvaliteta života pacijenata obolelih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća lečenih hemioterapijom Šarac, Sanja, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza faktora rizika za razvoj ateroskleroze kod bolesnika koji boluju od hronične bolesti bubrega Petrović, Milica, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016