• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7963 Number of all theses in local repository:  866 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Mogućnost konzervacije fragmentisanih populacija riba na primeru potočne mrene (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb and Berrebi, 2002) Radojković, Nataša, 1987-, 28367719 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Uzdužna stabilnost i upravljivost jednomotornog niskokrilca pogonjenog elisnom pogonskom grupom Milenković-Babić, Miodrag, 1983-, 67238409 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2020
Kooperativno učenje i njegovi efekti u nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole Kovač, Elvira, 1975-, 29234023 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pedagoški fakultet, Užice 2020
Finansijsko upravljanje rizicima lanca snabdevanja u funkciji maksimiziranja vrednosti preduzeća Kostić, Ivan, 1977-, 4724327 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
N,Nʼ - ciklični azometinimini kao prekursori u sintezi novih derivata pirazolopirazolona Bugarinović, Jovana P., 1989-, 21452391 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Sinteza novih derivata pirolidina [3+2] cikloadicionim reakcijama Majklovih akceptora Pešić, Marko S., 1989-, 65986313 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Strukturna, teorijska i biološka ispitivanja kompleksa rutenijuma(II) sa derivatima imidazola i izotiazola Đukić, Maja, 1987-, 28281447 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Ispitivanje in vitro antitumorskog efekta i mehanizma delovanja analoga halkona na ćelije tumora humanog porekla Luković, Jovan, , 27225959 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaji polnih razlika i dijete obogaćene polifenolima na stres izazvan akutnim fizičkim opterećenjem Čikiriz, Nikola, 1974-, 11290983 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj polimorfizama gena za DNA metiltransferaze na tok i ishod melanoma Marić-Kujundžić, Helena, 1984- , 27335783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Ispitivanje faktora koji utiču na uspeh kombinovanog hirurškog lečenja i zagrejane intraperitonealne hemioterapije kod pacijentkinja sa karcinozom peritoneuma ovarijalnog porekla Kocić, Milan, 1982-, 25279591 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Prediktivna vrednost evociranih potencijala na dugotrajni ishod multiple skleroze Simović, Snežana, 1985-, 61397513 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena uticaja intraabdominalnog pritiska na parametre strukture i funkcije jetre kod bolesnika podvrgnutih laparoskopskim operacijama žučne kese Zagorac, Zagor, 1973-, 65099529 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Ispitivanje uticaja protektivnih i faktora rizika na sindrom izgaranja nastavnika koji realizuju nastavu u redovnim i školama za intelektualno ometenu decu Jovanović, Vesna, 1975-, 28493927 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Standardizacija Montgomeri-Ašberg skale na uzorku depresivnih pacijenata u Srbiji Vojvodić, Petar, 1984-, 65085705 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj demografskih i socioekonomskih nejednakosti na reproduktivno zdravlje žena Đorđević, Gordana, 1966-, 13584999 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Sistemi finansiranja zdravstvene zaštite u zemljama Zapadnog Balkana Stojić, Vladislava, 1987-, 33351783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
Uticaj aktivnosti upravljanja ljudskim resursima na performanse zaposlenih u organizacijama javnog sektora u Republici Srbiji Živanović, Marija, 1982-, 65225481 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
Višeskalni računarski model mišića zasnovan na makromodelu konačnih elemenata i Hakslijevom mikromodelu Svičević, Marina, 1985-, 65195017 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Sociološka jurisprudencija Roska Paunda Mitrović, Igor, 1978-, 21190759 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Ratna šteta pričinjena od Nemačke na teritoriji Kraljevine Jugoslavije i obeštećenje žrtava iz Srbije Novović, Dragan R., 1955-, 58895369 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Položaj maloletnih lica u međunarodnom krivičnom pravu Ranđelović, Višnja M., 1986-, 16744551 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Značaj korelacije analize gustine kosti i primarne stabilnosti kod izbora dizajna dentalnih implantata Mikić, Mirko, 1987-, 65029129 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Efekat trikalcijum silikatnog cementa (biodentina) na zarastanje humanih periapeksnih lezija nakon retrogradnog punjenja kanala korena zuba: klinička i eksperimentalna studija Eraković, Mile, 1978-, 65027593 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena sigurnosti i efekta primene antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa Petrović, Stanko S., 1973-, 55092233 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020