• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  2849 Number of all theses in local repository:  371 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Biomarkeri inflamacije i metaboličkih poremećaja i ultrasonografski nalaz subkliničke ateroskleroze u bolesnika sa psorijazom Dinić, Miroslav Ž., 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj selektivne laser trabekuloplastike na visinu intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom Kontić, Marko, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Značaj nespecifične hiperreaktivnosti disajnih puteva i atopije u ispoljavanju asmatičnog napada na napor kod bolesnika sa bronhijalnom astmom Novković, Dobrivoje, 1968- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Retrospektivna uporedna analiza odnosa troškova i efektivnosti farmakoterapijskih protokola, sa ili bez monoklonskih antitela, u pacijenata sa kolorektalnim karcinomom Kovačević, Aleksandra, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Načelo najboljeg interesa deteta u porodičnom pravu Vlašković, Veljko. 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2014
Analiza faktora povezanih sa neodgovarajućim propisivanjem lekova pacijentima starije životne dobi Projović, Ivana, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Ekologija, biodiverzitet i konzervacija slatkovodnih školjki familije Unionidae u Srbiji Tomović, Jelena, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Proučavanje emanacije, ekshalacije i mernih tehnika radona Stajić, Jelena, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Metode razvoja i adaptacije regresionih modela bazirane na genetskim algoritmima Milivojević, Milovan, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Razvoj i analiza metoda paralelizacije višeskalnih modela mišića Kaplarević-Mališić, Ana, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Zemaljski ustav za Bosnu i Hercegovinu iz 1910. godine Savić, Sanja, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Sporazum o priznanju krivičnog dela Turanjanin, Veljko. 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Ekonomska efikasnost sudskog sistema u Bosni i Hercegovini Savić-Božić, Dijana, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Poetika dramskog stvaralaštva Sare Kejn u kontekstu nove britanske drame Pavićević, Jovana, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Proces zamene jezika i promene izazvane kontaktom srpskog sa nemačkim jezikom u govoru Srba u SR Nemačkoj Vuletić Đurić, Julijana M., 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Pravni aspekti prodaje na daljinu putem Interneta Panić, Milica. 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2015
Uporedna analiza kliničke efikasnosti cefiksima i kombinacije amoksicilina sa metronidazolom u lečenju parodontalnih infekcija Dukić, Smiljka, 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2015
Razvoj savremenih multirate metoda i tehnika kod projektovanja uskopojasnih digitalnih filtara Ćirić, Milenko. 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2015
Komunikativni pristup u savladavanju veštine pisanja na engleskom jeziku kod studenata Anglistike na osnovnim akademskim studijama Milenković, Branka, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2015
Imunohistohemijsko proučavanje neovaskularizacije i proliferativne aktivnosti tumora paratiroidne žlezde Inić, Zorka, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2015
Korelacija ekspresije CD31 i glatkomišićnog aktina sa morfološkim karakteristikama adenokarcinoma rektuma Tufegdžić, Ivana, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2015
Procena dejstva glasne muzike na oštećenje sluha kod mladih osoba Budimčić, Milenko, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2015
Značaj promene hemostaznog sistema kod hiruškog lečenja aneurizme abdominalne aorte klasičnom i endovaskularnom tehnikom Šarac, Momir M., 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2015
Optimizacija upotrebe toplotne izolacije kod kuća neto-nulte potrošnje energije Miletić, Marko, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2015
Održivo korišćenje prirodnih resursa kao osnova razvoja turizma Srbije Bošković, Nikola. 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2015