• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5251 Number of all theses in local repository:  519 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Značaj ekspresije galektina-3 u patogenezi primarnog bilijarnog holangitisa kod miševa Arsenijević, Aleksandar N., 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Populaciona ekologija močvarskog mravnika [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] u Srbiji Popović, Miloš, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Kompjutersko modeliranje i optimizacija dizajna stenta Nikolić, Dalibor D., 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Statička i dinamička analiza ploča od funkcionalno gradijentno raspoređenih materijala Čukanović, Dragan, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Uticaj genskog polimorfizma metabolišućih enzima CYP3A5, CYP2C8 i CYP1A2 na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece Dragaš Milovanović, Dragana, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj obrazaca potrošnje zdravstvenih usluga na samoprocenu zdravlja i zadovoljstvo građana zdravstvenom zaštitom u Republici Srbiji Mihailović, Nataša, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Modeliranje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije Abadić, Nebojša, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Pridevi i pridevske zamenice sa semantičkog i morfološkog aspekta Milojević Miladinović, Milica, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Pisanje kao prekršaj: kritika kulture dominacije u dramskom stvaralaštvu Naomi Volas Vojinović Tmušić, Milica, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Karakteristični grafostilemski postupci u modernoj angloameričkoj i srpskoj književnosti Palibrk, Ivana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Analiza faktora koji utiču na pojavu urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredom kičmene moždine Sekulić, Aleksandra, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj prolazne hipotermije i loše metaboličke adaptacije na perinatalni morbiditet kod novorođenčadi sa intrauterusnim zastojem u rastu Lazić Mitrović, Tanja, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Faktori koji utiču na kvalitet života pacijenata posle hirurških intervencija u opštoj anesteziji Krivokapić, Žarko, 1961- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj mekih kontaktnih sočiva na intpritisak raokularni meren metodom bezkontaktne tonometrije Pešić, Snežana, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Infekcija Cytomegalovirus-om i patogeneza eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa Milovanović, Jelena Z., 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj terapije diureticima na izlučivanje radioaktivnog joda 131I kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlezde Ignjatović, Vesna D., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Analiza faktora rizika za smrtni ishod i troškova lečenja kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji sa pneumonijom Injac, Vlada, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Rodno specifične osobenosti starenja stanovništva Republike Srbije Radević, Svetlana, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Značaj ekspresije markera ćelijske proliferacije i inflamacije u razvoju stečenog holestesteatoma srednjeg uva Erdoglija, Milan, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Faktori koji utiču na proces eliminacije benzodiazepina, kliničku sliku i ishod akutne intoksikacije benzodiazepinima kod osoba starije životne dobi Perković-Vukčević, Nataša, 1967- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Hepatitis C i parametri inflamacijskog odgovora kod pacijenata sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom Lukić, Ružica, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Helatacione osobine liganada EDTA-tipa u odnosu na bakar(II) - moguća primena kod neurotoksičnih poremećaja Ćendić, Marina, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Faunistička i ekotoksikološka studija Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) centralne Srbije Sekulić, Jovana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Lišaji indikatori kvaliteta vazduha Topličkog regiona i njihov biomedicinski potencijal Ristić, Svetlana, 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
In vitro efekti neuropeptida Y na migratorni potencijal i oksidativni status ćelija humanog horiokarcinoma Matić, Miloš M., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017