• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5524 Number of all theses in local repository:  577 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Faktori rizika za poremećaje homeostaze koštanog tkiva kod bolesnika sa psihotičnim poremećajima Stanojević Pirković, Marijana. 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2012
Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno-inflamacijske parametre kod srca starih pacova Radoman, Kristina, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Evaluacija morfoloških karakteristika, motoričkih i senzornih sposobnosti ruke i procena faktora uticaja na iste kod pacijenata operisanih nakon povrede perifernih nerava Puzović, Vladimir, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Efekti Pt(II) kompleksa na kontraktilnost, koronarni protok i oksidativni stres izolovanog srca pacova Milosavljević, Isidora M., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Antitumorski efekat novosintetisanih kompleksa rutenijuma(II) na tumorske ćelije in vitro Čanović, Petar, 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Ispitivanje antioksidativne i prooksidativne aktivnosti odabranih jedinjenja fenolnog tipa Đorović, Jelena, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Uticajni parametri na dinamičko ponašanje noseće konstrukcije portalnih dizalica velikih nosivosti Vasiljević, Rade, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na korišćenje psihoaktivnih supstanci kod mladih u Srbiji Janićijević, Katarina M., 1989- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Efekat mezenhimalnih matičnih ćelija na oštećenje jetre uzrokovano aktivacijom NKT ćelija Gazdić, Marina M., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti Matejić, Marija M., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja Radenković, Milan, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Faktori koji utiču na ishod lečenja heroinskih zavisnika programom naltreksona i psihoterapije Knežević-Tasić, Jasmina, 1958- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Evaluacija efekata omentomijelopeksije na segmentne i provodne funkcije kičmene moždine nakon povrede Minić, Ljubodrag, 1959- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Bentosne silikatne alge (Bacillariophyta) u proceni ekološkog statusa reka Velike Morave i Save Vasiljević, Božica, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala Pantić, Marko M., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Uticajni parametri na radnu sposobnost oscilatornih transportnih platformi za prosejavanje vlažnih materijala Mihajlović, Goran, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2017
Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom fuzzy ahp metode i metode genetskog algoritma Vujičić, Slađana, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Metodologija dugoročnog planiranja korišćenja potencijala biomase Vukašinović, Vladimir, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Razvoj akvizicionih sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici Mijailović, Nikola V., 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija Kostić, Nenad, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Analiza činilaca upravljanja medicinskim otpadom u sistemu zdravstvene zaštite Jovanović, Verica, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela Nikolić, Milica, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Efekti hiperhomocisteinemije na funkciju miokarda, koronarnu cirkulaciju i redoks status izolovanog srca pacova: uloga inhibitora hidroksimetil-glutaril koenzim-A (HMG-COA) reduktaze Nikolić, Tamara, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Ekonomija kancera - procena obrazaca potrošnje zdravstvenih usluga i uticaja na budžet Dagović, Aleksandar, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj zdravstvenog stanja na promenu ponašanja u periodu pre samoubistva Ljušić, Dragana, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017