• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  8350 Number of all theses in local repository:  927 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj materijala i dizajna intraokularnog sočiva na razvoj opacifikacije zadnje kapsule sočiva kod bolesnika nakon operacije katarakte metodom fakoemulzifikacije Todorović, Dušan, 1988-, 19981927 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Povezanost vrednosti prokalcitonina i parametara oksidacionog stresa kod pacijenata sa sepsom Petrović, Jasna, 1974-, 32717415 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Analiza hoda pacijenata nakon artroplastike kolena uz pomoć trodimenzionalnog sistema OptiTrack Prodanović, Nikola, 1985-, 75701769 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Procena uticaja sociodemografskih faktora, zdravstvenih faktora i fizičke aktivnosti na razvoj deformiteta kičmenog stuba kod dece Lazić, Irena, 1974-, 77110537 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Neke modifikacije klasičnih mera, odgovarajući ortogonalni polinomi i kvadrature Gausovog tipa Vasović, Nevena, 1986-, 74898697 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Alelopatski potencijal izabranih invazivnih vrsta biljaka iz različitih ekosistema Srbije Grbović, Filip, 1988-, 16231783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Primena prirodnih minerala kao senzora za elektrohemijska određivanja različitih jedinjenja u vodenoj i nevodenoj sredini Stepanović, Jelena, 1975-, 25107047 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2021
Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama od 1929. godine Gavrilović, Biljana, 1992-, 24126567 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2021
Istopolne zajednice života u međunarodnom privatnom pravu Pavlović, Mina, 1988-, 22450791 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2021
Monopol i konkurencija u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava Petrović, Vukašin, 1985-, 18871143 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2021
Implikacije primene inovacija u agraru za održivi razvoj Republike Srbije Dimitrijević, Miloš, 1989-, 16874087 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2021
Uticaj materijala za dentalne ispune aproksimalnih preparacija na parametre oksidativnog stresa u gingivalnoj sulkusnoj tečnosti Taso, Ervin, 1974-, 63082249 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena uticaja stanja parodoncijuma na kvalitet života profesionalnih pripadnika Vojske Srbije Lekić, Maragareta, 1974-, 67544073 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Antibakterijska i fitohemijska svojstva pšeničnih klijanaca i njihov uticaj na kvalitet keksa Đurović, Vesna, 1985-, 16011111 Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2021
Sistem za praćenje i predviđanje potrošnje energije i vode u javnim zgradama Jurišević, Nebojša, 1989-, 24277351 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2021
Uticaj proteinske dijete sa ili bez omega-3 masnih kiselina na razvoj nealkoholne masne degeneracije jetre pacova indukovane olanzapinom Mitrović, Miroslav, 1967-, 6632295 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Efekti probiotika (Lactobacillus Rhamnosus) na parodontopatiju kod miševa sa hiperhomocisteinemijom: uloga disbioze Stanišić, Dragana, , 33589095 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Ispitivanje antimikrobnih, antiinflamacijskih, antioksidacionih i kardioprotektivnih efekata ekstrakta sremuša, Allium ursinum L Krivokapić, Miloš, 1991-, 74928649 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Ispitivanje efekata upotrebe mineralne vode sa izvorišta "Snežnik-1/79" na poremećaje različitih organskih sistema kod pacova Lalović, Dijana, 1983-, 74889737 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Korelacija ekspresije estrogenskih i progesteronskih receptora, ciklina D1 i Bcl-2 sa relapsom kolorektalnih karcinoma Dukes B i C stadijuma Babić, Aleksandra, , 21999463 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Uticaj eliminacione dijete kod intolerancije na hranu na zdravstveno stanje i sportsku sposobnost profesionalnih sportista Kostić-Vučićević, Marija, 1985-, 36588903 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Uticaj formalina i parafinskog bloka na fragmentaciju molekula DNK u humanim tkivima izuzetih prilikom izvođenja sudskomedicinskih obdukcija Vitošević, Katarina, 1983-, 21977447 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Značaj određivanja humoralnih biomarkera iz venske krvi u predviđanju ishoda kod različitih podgrupa bolesnika sa plućnom tromboembolijom Jovanović, Ljiljana, 1986-, 74799369 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena zdravstvene pismenosti žena i faktori koji je određuju Maričić, Milena, 1967-, 19856743 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021
Povezanost stepena staračke nemoći i kognitivnih karakteristika sa fizičkim aktivnostima i načinom ishrane osoba starijih od 65 godina Jovanović, Stevan, 1965-, 15898215 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2021