• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5405 Number of all theses in local repository:  563 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala Pantić, Marko M., 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Uticajni parametri na radnu sposobnost oscilatornih transportnih platformi za prosejavanje vlažnih materijala Mihajlović, Goran, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2017
Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom fuzzy ahp metode i metode genetskog algoritma Vujičić, Slađana, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Metodologija dugoročnog planiranja korišćenja potencijala biomase Vukašinović, Vladimir, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Razvoj akvizicionih sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici Mijailović, Nikola V., 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija Kostić, Nenad, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Analiza činilaca upravljanja medicinskim otpadom u sistemu zdravstvene zaštite Jovanović, Verica, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela Nikolić, Milica, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Efekti hiperhomocisteinemije na funkciju miokarda, koronarnu cirkulaciju i redoks status izolovanog srca pacova: uloga inhibitora hidroksimetil-glutaril koenzim-A (HMG-COA) reduktaze Nikolić, Tamara, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Ekonomija kancera - procena obrazaca potrošnje zdravstvenih usluga i uticaja na budžet Dagović, Aleksandar, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj zdravstvenog stanja na promenu ponašanja u periodu pre samoubistva Ljušić, Dragana, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Povezanost depresije i anksioznosti sa koronarnom ishemijom procenjenom frakcionom rezervom protoka Srećković, Miodrag, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Folijarna primena mineralnih hraniva u proizvodnji semena crvene deteline na kiselom zemljištu Tomić, Dalibor, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2017
Procena kliničkog značaja nedovoljnog protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i elevacijom ST segmenta Đenić, Nemanja N., 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Metod primene propofola i neželjeni efekti duboke sedacije tokom dijagnostičke kolonoskopije Vučićević, Vera, 1960- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Auditivni efekti bojevog gađanja iz automatske puške kod profesionalnih vojnih lica Živaljević, Zvonko, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde Škuletić, Vesna, 1968- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Ekspresija gena ABCB1 i gena regulatora apoptoze kao faktora rezistencije na hemioterapiju kod obolelih od hronične limfocitne leukemije Vučićević, Ksenija V., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Samoubistvo u različitim oblicima društvenih kriza Dragišić, Tatjana, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Preoperativna predikcija optimalne citoreduktivne hirurške terapije kod bolesnica sa odmaklim karcinomom jajnika i jajovoda Paunović, Vesna, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Ekspresija tumorskih markera, pojava recidiva i stopa petogodišnjeg preživljavanja hirurški lečenih pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća Lončarević, Olivera, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Analiza faktora koji utiču na kvalitet života kod bolesnika lečenih od pneumonije posle mehaničke ventilacije Zornić, Nenad, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Strategije učenja i usvajanja vokabulara u funkciji razvijanja veštine čitanja u nastavi engleskog jezika struke Stanojević Gocić, Maja, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Percepcija i produkcija konsonantskog sistema u englesko-srpskoj međujezičkoj fonologiji Jerotijević Tišma, Danica M., 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2017
Scintigrafske karakteristike ekspanzivnih procesa hipofize i nadbubrežnih žlezda primenom tumorotropnih radiofarmaceutika Vukomanović, Vladimir, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017