• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7798 Number of all theses in local repository:  854 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Procena uticaja intraabdominalnog pritiska na parametre strukture i funkcije jetre kod bolesnika podvrgnutih laparoskopskim operacijama žučne kese Zagorac, Zagor, 1973-, 65099529 Univerzitet u Kragujevcu  -  2020
Ispitivanje uticaja protektivnih i faktora rizika na sindrom izgaranja nastavnika koji realizuju nastavu u redovnim i školama za intelektualno ometenu decu Jovanović, Vesna, 1975-, 28493927 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Standardizacija Montgomeri-Ašberg skale na uzorku depresivnih pacijenata u Srbiji Vojvodić, Petar, 1984-, 65085705 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj demografskih i socioekonomskih nejednakosti na reproduktivno zdravlje žena Đorđević, Gordana, 1966-, 13584999 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Sistemi finansiranja zdravstvene zaštite u zemljama Zapadnog Balkana Stojić, Vladislava, 1987-, 33351783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
Uticaj aktivnosti upravljanja ljudskim resursima na performanse zaposlenih u organizacijama javnog sektora u Republici Srbiji Živanović, Marija, 1982-, 65225481 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
Višeskalni računarski model mišića zasnovan na makromodelu konačnih elemenata i Hakslijevom mikromodelu Svičević, Marina, 1985-, 65195017 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Sociološka jurisprudencija Roska Paunda Mitrović, Igor, 1978-, 21190759 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Ratna šteta pričinjena od Nemačke na teritoriji Kraljevine Jugoslavije i obeštećenje žrtava iz Srbije Novović, Dragan R., 1955-, 58895369 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Položaj maloletnih lica u međunarodnom krivičnom pravu Ranđelović, Višnja M., 1986-, 16744551 Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2020
Značaj korelacije analize gustine kosti i primarne stabilnosti kod izbora dizajna dentalnih implantata Mikić, Mirko, 1987-, 65029129 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Efekat trikalcijum silikatnog cementa (biodentina) na zarastanje humanih periapeksnih lezija nakon retrogradnog punjenja kanala korena zuba: klinička i eksperimentalna studija Eraković, Mile, 1978-, 65027593 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena sigurnosti i efekta primene antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa Petrović, Stanko S., 1973-, 55092233 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Značaj ekspresije receptora za leptin u ćelijskoj proliferaciji, neoangiogenezi i organizaciji elastičnih vlakana u skvamocelularnom karcinomu kože Vuletić, Milena S., 1985-, 10992487 Univerzitet u Kragujevcu  -  2020
Uloga galektina-3 u patofiziologiji ß ćelija pankreasa Petrović, Ivica, 1985-, 64895753 Univerzitet u Kragujevcu  -  2020
Hemodinamski efekti primene različitih simpatikomimetika tokom planiranog carskog reza u spinalnoj anesteziji Vukotić, Aleksandra, 1968-, 37753959 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Vreme kao ciljni domen u srpskom i engleskom jeziku Manojlović, Nina, 1986-, 33441127 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2020
Perifrastička komparacija u srpskom i engleskom jeziku Josijević, Jelena, 1987-, 17842279 Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2020
Razvijanje kreativnosti u početnoj nastavi matematike metodom otvorenog pristupa Mihajlović, Aleksandra, 1975-, 6101607 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet pedagoških nauka 2012
Determinante stavova i namera potrošača u pogledu kupovine domaćih i globalnih brendova Filipović, Jovana, 1989-, 16050791 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2020
Strategijsko upravljanje nematerijalnom imovinom u hotelskim preduzećima Ognjanović, Jasmina, 1987-, 18673767 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Karakterizacija i ispitivanje antitumorske aktivnosti kompleksa cinka (II) sa S-alkenil derivatima tiosalicilne kiseline Popović, Ana M., 1979-, 62355209 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Uticaj hroničnog prekondicioniranja inhibitorima fosfodiesteraze 1 samostalno i u kombinaciji sa fizičkom aktivnošću na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova Ristić, Jelena S., 1975-, 62295049 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Procena oksidacionog stresa kod bolesnika koji se leče redovnom hemodijalizom Antić, Svetlana, 1976-, 37402727 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020
Hiperbarična oksigenacija i statini u tretmanu sepse pacova Jevtić, Aleksandar, 1981-, 60062473 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2020