• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4597 Number of all theses in local repository:  473 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj primene glukagona i adrenalina na ishod srčanog zastoja izazvanog fibrilacijom komora - eksperimentalni model Raffay, Violetta, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza faktora rizika za nastanak čestih egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća koje zahtevaju hospitalizaciju i troškovi lečenja Pavlović, Radiša T., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom Spasić, Marko, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Izvršna vlast u polupredsedničkim sistemima Rapajić, Milan, 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Izazovi evropskog regionalnog zakonodavstva na polju zaštite života Dakić, Dragan. 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Efekti modulacije N-metil-D-aspartatnih receptora na izolovanom srcu pacova Srejović, Ivan, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca Radojević-Popović, Radmila, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Imunopatogenetski mehanizmi perzistencije hlamidija u genitalnom traktu žena Arsović, Aleksandra, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost kompleksa paladijuma(II) i platine(IV) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline Mijajlović, Marina Ž., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Prevalenca posttraumatskog stresnog poremećaja u postpartalnom periodu i njegova veza sa nivoom kortizola u krvi Milosavljević, Maja, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Sinteza, karakterizacija i ispitivanje mehanizma supstitucionih reakcija kompleksa nekih jona prelaznih metala Kosović, Milica, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Sinteza, karakterizacija i potencijalna biološka aktivnost binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline Nikolić, Miloš V., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju Mijović, Pavle, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2016
Analiza faktora rizika za nastanak hipertrofije leve komore kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom Lović, Dragan, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Procena kvaliteta života pacijenata obolelih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća lečenih hemioterapijom Šarac, Sanja, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza faktora rizika za razvoj ateroskleroze kod bolesnika koji boluju od hronične bolesti bubrega Petrović, Milica, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom Miljanović, Gora, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za određivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke Đurišić, Igor, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke Milosavljević, Miloš Z., 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2017
Prostorni monitoring teških metala kopnenih voda Srbije na osnovu bioakumulacije u ribama Milošković, Aleksandra, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Dinamika kvantnih podsistema i korelacija u dvodelnim kanonskim strukturama Arsenijević, Momir. 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Ispitivanje primene neorganskih supstrata na bazi nanokristala TiO2 za detekciju i kvantifikaciju malih molekula SALDI TOF masenom spektrometrijom Popović, Iva A., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Vanilin kao prekursor u sintezi nekih biološki aktivnih jedinjenja Muškinja, Jovana, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Testiranje različitih metoda uzorkovanja makrobeskičmenjaka u vodenim ekosistemima i mogućnosti standardizacije Tubić, Bojana, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Ustavno-pravna zaštita prava na lokalnu samoupravu Logarušić, Dejan, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016