• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4372 Number of all theses in local repository:  447 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Ekološka specijalizacija i genetička diferencijacija vrsta roda Ceutorhynchus (Curculionidae) prema biljkama hraniteljkama familije Brassicaceae Stepanović, Svetlana, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Kognitivni poremećaj u multiploj sklerozi: povezanost sa insulinskom rezistencijom i polimorfizmima u genu za apolipoprotein E Kostić, Smiljana, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Prediktori depresivnosti i suicidnog rizika kod pacijenata obolelih od shizofrenije Đokić Pješčić, Katarina, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Klinička efikasnost sublingvalne alergen specifične imunoterapije u lečenju dece sa alergijskim rinitisom i astmom Đurić-Filipović, Ivana, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Pravo predstavljanja šefa države u savremenim monarhijama Jerotijević, Dušan, 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Analiza faktora značajnih u diferencijalnoj dijagnozi uzročnika febrilnih stanja nepoznate etiologije Popovska Jovičić, Biljana D., 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Glagolski sistem govora Tutina, Novog Pazara i Sjenice - oblici i upotrebe Veljović, Bojana M., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Evaluacija efekata različitih režima ishrane na morfofunkcionalne karakteristike, markere oksidativnog stresa i inflamatorni odgovor kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom Vasiljević, Dragan, 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Kriminološko profilisanje lica lišenih slobode Petrović, Ivana D., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Povezanost personalnih, interpersonalnih i organizacionih parametar i pozitivnih i negativnih karakteristika mentalnog zdravlja lekara i psihologa Jaredić, Biljana, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza hoda kod pacijenata sa rupturom prednje ukrštene veze uz pomoć trodimenzionalnog OptiTrack sistema Matić, Aleksandar, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj L-askorbinske kiseline i alfa-tokoferola na prooksidantni i antioksidantni sistem zamoraca u uslovima akutne prekomerne fizičke aktivnosti Bursać-Mitrović, Marija, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj pravilne sportske ishrane i suplementacije astaksantinom na sportsku sposobnost i oksidacioni stres profesionalnih mladih fudbalera Anđelković, Marija, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Ispitivanje efekta elektrokonvulzivne terapije na kognitivne i mnestičke funkcije kod osoba sa depresijom Stojanović, Zvezdana B., 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Parametri oksidativnog stresa i inflamacije u krvi pacova izloženih eksperimentalnom modelu pretreniranosti Stanojević, Dejan, 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Imunometabolički fenotip miševa sa dominantnim tip 1 i tip 2 imunskim odgovorom u eksperimentalnom modelu gojaznosti Jovičić, Nemanja U., 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Карактеризација геометрије и микроструктуре шава на бази топлотног и металуршког модела МАГ поступка заваривања као основа за одређивање параметара технологије Bjelić, Mišo B., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Optimizacija putanje glodala pri konturnoj obradi velikim brzinama rezanja Petrović, Aleksandra V., 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Značaj određivanja medijatora inflamacije u nosnom sekretu za procenu intenziteta zapaljenja u alergijskom rinitisu Špadijer-Mirković, Cveta, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj modela odlučivanja za izbor optimalne smeše zvučno apsorpcionih materijala Radičević, Branko S., 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Projektovanje PID regulatora za multivarijabilne procese Prodanović, Saša. 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja Maksimović, Jelena Lj., 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Stanje i mogućnosti proizvodnje i izvoza voća iz Srbije Tomašević, Dejan, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2016
Efikasnost alternativnog programa nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole Marković, Jovan, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Učiteljski fakultet 2016
Efekti timske nastave prirode i društva u veb okruženju Stepić, Gordana, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Učiteljski fakultet 2016