• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6514 Number of all theses in local repository:  662 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Intraspecijska varijabilnost primarnog i sekundarnog metabolizma nutritivno depriviranih klijanaca vrste Ocimum basillcum L. ( Lamiaceae) Jakovljević, Dragana, 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Neke osobine rezolventne i Randićeve energije grafa Zogić, Emir H., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Dinamička estimacija stanja nesimetričnih elektrodistributivnih mreža i optimalno podešavanje parametara kalmanovog filtra Ćetenović, Dragan, 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2019
Ispitivanje mogućnosti korišćenja nanočestica TiO2 kao nosača za ciljanu i kontrolisanu dostavu lekova na bazi kompleksa prelaznih metala Nešić, Maja D. Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Ispitivanje molekularnih mehanizama dejstva nekih organoselenskih jedinjenja na redoks status ćelija kancera kolona NST-116 i dojke MDA-MB-2314 Košarić, Jelena, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Ispitivanje vezivanja tigeciklina za humani serumski albumin i interakcije sa jonima metala i fluorohinolonima - in vitro studija Stojanović, Stefan D., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Sinteza, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-alkenil derivatima tiosalicilne kiseline Tomović, Dušan Lj., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj lasera niske snage i elektromagnetnog polja na morfologiju, proliferaciju, diferencijaciju i starenje humanih mezenhimalnih matičnih ćelija izolovanih iz masnog tkiva Nurković, Jasmin S., 1986- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Razvoj i implementacija naprednog metoda za unapređenje bezbednosti i optimizaciju radnog okruženja pri manuelnim operacijama Giagloglou, Evanthia, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Detekcija otkaza kotrljajnih ležajeva primenom naprednih vremensko-frekvencijskih metoda analize signala vibracija Tsiafis, Christos I., 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Savremene budžetske tehnike u funkciji unapređenja sistema javnih finansija Lapčević, Milivoje, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Higijensko-nutritivni status kao prediktor zdravlja stanovništva Srbije Sekulić, Marija, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Prediktori respiratornog zdravlja učenika osnovnih škola Matić, Branislava I., 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Klinička sigurnost bilateralne bescementne artroplastike kuka u jednom aktu Radunović, Aleksandar, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena uloge autonomnog nervnog sistema u povezanosti opstruktivne sleep apnee i kardiovaskularnih poremećaja neinvazivnim metodama Vučković-Filipović, Jelena, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj terapije radioaktivnim jodom 131I na hematološke parametre i antioksidativni status pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde Spasojević-Tišma, Vera, 1960- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Značaj određivanja solubilnog CD14 podtipa - presepsina u trahealnom aspiratu u diferencijalnoj dijagnozi infekcije novorođenčeta Savić, Dragana M., 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Promene u metabolizmu masnih kiselina kod pacijenata sa karcinomom pluća Stojanović, Ana, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Farmakokinetika 25-hidroksi vitamina D kod dece obolele od astme Matović, Sandra R., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Valorizacija elektronskih sistema plaćanja u funkciji unapređenja platnog prometa Tomić, Nenad Z., 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Razvoj komunikativnih kompetencija u nastavi poslovnog engleskog jezika u visokom obrazovanju Nešić, Ivana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Identifikacija motorički darovite dece predškolskog uzrasta Božović, Zoran, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pedagoški fakultet, Užice 2018
Usvajanje glagolskih obrazaca u engleskom jeziku kod govornika srpskog jezika Hamidović, Kimeta, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Roman za decu u nastavi srpskog jezika i književnosti - problemski pristup Udovičić, Bojana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pedagoški fakultet, Užice 2018
Politički diskurs dendizma u Vajldovim komedijama društva Radovanović, Aleksandar, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018